Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagaan, dot-li alleen, waar dit in liet verband te pas komt, weergeven wat hij gezegd heeft over deze wet en dat besluit, welke ons onderwerp meer bijzonder raken.

De eerste schoolwet, die onze aandacht vraagt, is de wet van 180(5. Zij liet ook zeer in het kort, noodig is het aan te geven, wat daaraan was voorafgegaan.

Gedurende de Republiek was, door den engen band, die er bestond tusschen do Overheid en de Hervormde Kerk, ....het lager onderwijs, van Staatswege bekostigd, .... in het naauwste verband tot de Kerk. De Placaten en Ordonnantiën gingen uit van het denkbeeld, dat „er tot welstand van den lande niet weinig aan gelegen ligt dat de jonckheid van kindsbeen af wel worde opgevoed, en in de rechte kennisse en vreeze Godes, en alle goede kunsten en zeden, van der jeugd aan onderwezen."" De Overheid droeg zorg „om de kennis aan God en Zijn

Woord, in gemeen overleg met de kerkleeraars,

ten grondslag van het volksonderrigt te stellen." ') Bleef de school gedurende de moeielijke tijden van lijden en strijd op liet hier aangegeven peil, en wist zij zich daar op te handhaven gedurende de jaren van bloei, het tijdperk van verval liet ook haar niet ongedeerd. Het overal, ook in de Kerk, doordringende ongeloof, deed in de school niet minder zijnen verwoestenden invloed gelden. Zoo werd liet godsdienstonderwijs, wel verre van, gelijk voorheen, de volksschool te doortrekken, tot ergerlijk geprevel uit den Bijbel en catechismus misvormd." -)

') IIakdb. der Gesch., bl. 50.

„ bl. 451; Het Regt dek Herv. Gezindh.,

bl. 104.

Sluiten