Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derhalve Volkseenheid, eenheid van de Volksschool; nationaliteit der opvoeding; nationaliteit in den zin van het revolutionair beginsel; onderwerping van alle verscheidenheden, ook van die waarin het nationaal karakter zich openbaart, zoodra zij aan de vorming of aan het behoud dezer nieuwerwetsche nationaliteit hinderlijk zijn."

„Vereeniging dus van alle Gezindheden op de volksscholen om Volkseenheid te bewerken. Dit is, volgens geest en bedoeling, ook der Wet van 18()(>, de conrlifio stuc qua non van al hetgeen verder in het Schoolwezen verlangd wordt." ')

„Gelijk de Staat, zóó kon, zóó moest, meende men, ook liet onderwijs van de Kerk worden gescheiden, gescheurd''; het onderwijs echter dat hieruit ontstond was „ . regtstreeks tegen alle Gezindheden, althans tegen alle Christelijke Gezindheden gerigt." -') Zelfs noemde Groen

het onderwijs „ onchristelijk, omdat de wet van 1<S0G,

door de vereeniging der Gezindheden, een beginsel inge-

') Hf.t Kegt der Hf.rv. Gezinph., lil. 149, 150. Op bl. 14i> staat als noot 2 bij „de vereeniging van alle Gezindheden": „Wanneer men, tegen het beklag over deze vereeniging van Hoomsclien en Protestanten, van Christenen en Israëlieten, liet bestaan van afzonderlijke Scholen voor de Joden vermeldt, is dit een verbloemen der wezenlijke grond en strekking van liet beginsel. Ook voor den Israëliet moet de Volksschool toegankelijk zijn: eigen Scholen te hebben is een voorregt dat den Jood hier te lande te beurt valt, doch waarvan hij niet gehouden is zich te bedienen. Eene algemeen-Christelijke moraal, z.ooals men die ook onder Protestanten in onze dagen voor het Schoolonderwijs begeert, kan, met geringe wijziging, van elke waarheid die den Jood ergeren zou. worden gezuiverd.-'

De Maatregelen enz., bl. !». 10.

Sluiten