Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Staat, in eene zaak die tut beider werkkring behoort, niet oppermagtig kan te werk gaan; en dat door die oppermagt de gewigtigste vrijheid der ingezetenen miskend, en juist daardoor de openbare school voor het beste gedeelte der Natie onbruikbaar gemaakt wordt." l) Door deze woorden bedoelde Groen het volgende. De Staat moest niet langer eigendunkelijk het onderwijs regelen, maar daarbij in overleg treden met de kerken. Zonder dat gemeen overleg was de openbare school onbruikbaar voor hem en zijne geestverwanten. Zij begeerden geen godsdienstig onderricht, dat buiten de gewone lesuren werd gegeven, en vooral niet, als dit een algemeen Christendom was, dat voor niemand aanstootelijk mocht zijn. Daar er van de gemengde openbare school weinigof niets te verwachten was voor eene positief Christelijke opvoeding, zooals hij verlangde, was de verleiding groot om zich maar tevreden te stellen met het bijzonder onderwijs. en de openbare school op te geven en aan het ongeloof over te laten. Maar dit mocht in geen geval: uit een Nederlandsch, zoowel als uit een Kerkelijk oogpunt, was het verkeerd ..... in de ondermijning van het openbaar schoolwezen te berusten."

Het was verkeerd uit een kerkelijk oogpunt, omdat het l>i<blieA- recht der bestaande Gezindheden bij het regelen en beheeren der openbare instellingen, overeenstemming met het geloof en de behoefte der Natie eischte. Het was ongeraden uit een Nederlandsch oogpunt, omdat . . . het

') NKD. 110. 41.

Sluiten