Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de mogelijkheid van behoud der yeiueèujde christelijke school van 180(> voor Protestanten, de mogelijkheid eener school, gelijk wij ze voor (ierefornieerden hebben begeerd." 11

De afzonderlijke scholen, die Groen verlangde, waren niet hetzelfde als (fezindlieidxxcholen. Meermalen -) deed hij in de Tweede Kanier het verschil uitkomen „.... tusschen het oprigten van (jez huilteidsuclioleit dat is scholen voor Lutherschen, Remonstranten, Afgescheidenen, enz., hetgeen van .stuntmceyc onder de ongerijmdheden behoort, en eene inrigting van liet schoolwezen waardoor de openbare instellingen, ook wat de godsdienstige behoefte betreft, bruikbaar zijn voor de bevolking."

Altijd weer meende men, dat Groen en zijne geestverwanten van de openbare school eene yeziudheid-s.school wilden maken, . . . waar niet alleen de speciale leer van de Hervormde Kerk, maar de meest eenzijdige, i<Uxluitende, dogmatische .... opleiding gebragt . . . ." :i) moest worden. Een dergelijk onderricht verlangde hij zelfs niet in eene bijzondere school '). Eene school, zooals

hij die begeerde, moest bruikbaar zijn niet alleen

voor Hervormden, die aan de meest eenzijdige, uitsluitende dogmatische rigting gehecht zijn, maar voor allen, die op de waarheden welke de Protestantsche gezindhe-

'I Adv. II, bl. 236*.

O. a. 24 Sept. 1851 en 1 I)ec. 1853.

) Adv. II, bl. 72.

'i In Dk Nederlander van 7 Maart lts53, no. 827, wordt de oprichting van bijzondere Luthersche scholen, waar bijzondere scholen van geloovige Hervormden bestaan en vice versi't . . . ." .,overtollig en schadelijk" genoemd.

Sluiten