Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..(jodfidieiinHouzc .scholen, -des écoles atliées." " ') Dit was een noodwendig gevolg van het vasthouden aan het stelsel van „gedwongen vereeniging der gezindheden." '-) Deze „noodlottige, vrijzinnige zamensinelting" '), gelijkelijk betreurd door Roonischen en Protestanten, die „den aard en het wezen der school" miskende en haar „haar grnlsiliensfitj-zedelijk karakter" ontnam, noemde Groen „tuilimit ionaal."

Van de neutraliseering der school was de Natie in liet algemeen afkeerig. Hoe groot liet verschil ook mocht zijn tusschen de Roonischen en de Uronin ger school, hoe weinig sympathie er ook was tusschen de Maatschappij tol Nut van 't Algemeen, die ..geenerlei bezwaar" had .tegen een zelfs voor de Israëlieten onergerlijk Christendom" l). en Groen's geestverwanten, allen waren tegen de scheiding van School en Kerk.

In de lagere standen '•) waren er velen, die voor hunne kinderen „een ('hristelijk-Xederlaintsche school" ' ) begeerden. Van de Afgescheidenen waren meerderen naar Amerika gegaan, daar op de openbare school geen christelijk onderwijs meer werd gegeven, en de vrijheid van

'I Adv. 11. bl. 21.

•') „ .. bl. 3SI.

• | .. ,. bl. 20: deze had voor liet Rijk «Ier Nederlanden België verloren .... doen gaan".

') Adv. II. bl. 22.

1 Deze uitdrukking verklaarde Groen „altijd ongaarne" te bezigen: evenwel schroomde hij niet ze in dit verband zijner rede Ie gebruiken: 24 Sept. 1851.

") Adv. 11, bl. 21.

Sluiten