Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vat. Noem hot weg, gelijk geschiedt in eone school voor Israëliet 011 Christen, dan valt, naar mijne beschouwing

(/.oo exclusief1) ben ik), het Christendom weg Hier

ligt eene onoverkomelijke kloof; en waarom zijn wij, in dit opzigt, exclusief? Omdat, zoodra wij ophouden exclusief te zijn, wij worden {/enbfiorbeerri: omdat hier eene vraag is, in den meest verheven zin van het woord, over leven en dood; omdat waar het kruis ontvalt, het Christendom zich oplost in eene algemeene godsdienst, die met den naam van Christendom kan worden versierd, maar den

naam verdient, die . . onze vriend Beets er aan

gaf, toen hij ten vorigen jare, in het adres uit Utrecht -') zoodanig Christendom als een dor en droog deïsme heeft gequalificeerd. Neem dit ééne woord het Kruis weg, en wat blijft er, in onze schatting? rationalisme, neologie. nutjcloof." :1)

Inderdaad waren velen, die meenden, dat de scholen geopend bleven voor ..lief Christendom" en daarom achtte (ïroex de tijd gekomen 0111 de Natie omtrent den waren aard van het te geven onderricht in te lichten '). Zoodra de Tweede Kamer in het begin van 185(5 weder bijeenkwam, werden tal van adressen bij haar ingediend. Uit enkele adressen bleek ingenomenheid met de voorgestelde wet, doch de meeste waren tegen haar gericht. •'•)

'•) Zie verder hl.

?l Zie noot 5 hier beneden.

i Handd. v. d. Tweede Kanter dor S.-G. 185(5/57, hl. 1112". 'i adv. ii, bl. 140.

"') Tegen de wet waren „ruim honderd adressen" ingekomen; .verscheidene met honderd en meer handteekeningen. somtijds

Sluiten