Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen reus en fltrery. Pot de terre en pot de fer gaan niet rrijheid van beweging, te zamen op reis." ')

Was do Natie goeddeels dooi' Groen's waarschuwingen voor hare belangen in zake het lager onderwijs wakker geschud, op het gebied van het middelbaar onderwijs was het nog niet tot een ontwaken gekomen. Zonder belangstelling van het christelijk publiek was in 186:} de wet op het middelbaar onderwijs tot stand gekomen,

hoewel ook daarbij een staatsonderwijs (was)

georganiseerd . . . ., op een voor christelijk-nationale concurrentie hoogst-bezwaarlijken voet." 8)

De wet ging van r dezelfde hoofdgedachte" uit als die op het lager onderwijs. „Er wordt yodudicmtloos onderligt aan de Natie opgelegd " '), en daarom was de

strijd voor Groen één. ")

Bij de behandeling van de wet in de Tweede Kamer ontstond een levendig debat over een door Groen op artikel 2 voorgesteld amendement. Door dit artikel, zou artikel 23 2de lid der wet van den 13den Augustus 1857, waarbij bepaald werd, dat de onderwijzer niets mocht leeren, doen of laten „wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkonden," toepasselijk zijn ook op onderwijzers van bijzondere middelbare scholen.

„Dit ongelooflijk anachronisme", dat werkelijk nog door

'I Ned. Ged. IV, bl. 298.

Stud. en Schets, ter Schoolwether/, bl. 121—123.

i Vrijheid v. Christ.-Nation. Onderwijs, Voorrede, bl. XXIV.

'I Stud. en Schets, ter Schooi.wetherz., bl. 107.

') v » >i i» >t 1*1* !!•*•

Sluiten