Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In den strijd tegen deze geweldige macht koos Groen zich deze twee woorden ten lens: rer slaat qenchreren' en er is f/rsrli irrf') Volgens hem was dit eene juiste formuleering van liet anti-revolutionaire beginsel, Ie

contraire de la Révolution; c'est FEvangile et 1'Histoire, qui résistent ;i 1'anarchie, au nom de la religion, du droit, du progrès, et de la liberté." -') Geen doeltreffende bestrijding der revolutie-begrippen was mogelijk, zoolang

niet werd erkend dat de grondslag van het regt

in de wet en ordeninge Gods ligt." Tot staving van deze waarheid verwees Groex naar de woorden van de Bonali>: „la Révolution a commencé par la déelaration des droits de 1'homme, elle ne finira que par la déclaration des droits de I)ieu." 3)

Wat de hoofdzaak van Groens staatsrecht was, kan ook worden gezien uit het volgend „merkwaardig voorbeeld" door hemzelven gegeven „voor hen die van den invloed eener christelijke beschouwing op het Staats- en Volkerenregt geen duidelijk begrip hebben gevormd . . . ."

„Wat heeft, zal menig schrandere zeggen, de erfzonde met het Staatsregt gemeen? zeer veel, antwoordt Art. 36 onzer Geloofsbelijdenis: „God heeft, uit oorsake der cerd-orrenUei/t 'les menschelickrii (jeslf^h fes. Overheden verordend." — „Le péché originel explique tout, et sans lui on n'explique rien." Le Maistre. ') Onmisbaarheid

') Ongei.. ex Revol., bl. XVII. voorrepe.

Le Parti anti-rév. et coxf., bl. 32.

I Ongei,. en Revol., bl. <i.

4) Lees: de Maistre; zie Voortvaren. '2c druk. van Mr. D. P. D. Fabius, bl. 295. noot 209.

Sluiten