Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vraag, is Godsdienst voor mij alleen die waarbij God in geest en waarheid gediend wordt: alleen die welke overeenkomt met het geloof dat eenmaal den heiligen overgeleverd is." ')

Wat het Christendom betreft, daarover zeide hij, dat die naam niet mocht worden gegeven aan „een Christendom boven geloofsverdeeldheid van Israëliet en Christen ... -) Hij verlangde „. . . . een aluemecu ('lui-strntlmn. niet door ter-zijde-stelling van kerkleer, maar door, te midden van de verscheidenheid der kerken, de aandacht te rigteu op de hoofdwaarheden waaromtrent .... alle Christelijke gezindheden liet eens zijn." :1)

Van dat „positief Christendom" was men echter, met name op de openbare lagere school, niet gediend. Teneinde den nog „schrikverwekkenden" naam van godsdienstloosheid te ontgaan, werd „een Christendom zoinh r Clu ixtiis'' ') ingevoerd. „Veelsoortig ftttionttli.sfitich ijeIreiii is ter geruststelling van menigeen genoegzaam: veelsoortig hunHinita ristin-, zelfs zoodanig een dat, bij voorkeur onder Christelijke benaming, de geopenbaarde waarheid met fabel of legende gelijk stelt en het zaligmakende geloof, als kinderachtig en schadelijk bijgeloof, verguist." •) Aldus werd propaganda gemaakt voor een Christendom boven clkv geloofsverdeeldheid, dat „door

') Grondwetherz. en Eexsgezindh., bl.

'I Anv. II. bl. 291*.

„ „ bl. 179.

'I Over het Ontw. v. Wet, 1)1. 75. Dit was „.... volgens Ds. v. Koetsveld in 185(5, liet signalement van de christelijkheid en christelijke deugd der ondenvijs-wet."

Vrijheid v. ( 'brist.-Nation. Onderwijs enz., bl. Vil, Voorrede.

Sluiten