Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taan aan op „scheiding in ('hrixte,tijk-Hintorinchen zin ", ') „ . . . . niet omdat we thans zeiven met het liberalisme bezield zijn, maar omdat wij, op kerkelijk terrein, eiken band willen verbreken met een politieken toestand die in staatsalvermogen, voor ieder(e) Kerk verderfelijk, zijne hoogste ontwikkeling bereikt." Van verstandhouding met den revolutionairen en (joiIhiIienntloozen Staat, waarin „wij .... thans, .... niet volgens de Grondwet, maar feitelijk . . . ." leven was naar Groen's overtuiging geen heil te verwachten. 3)

In 1865 schreef hij: „Scheid inu run Kerk en Staat ia (naarmate de Staat vijandig tegen de Kerk werd), in en buiten de Kamer, mijn stelsel, mijn standpunt geweest." ')

De ongeloofstheorie, die de moderne maatschappij had overmeesterd, ■"') begeerde „ . . . eene gelijkstelling der Gezindheden zoodanig dat ze allen geraken onder de suprematie van den Staat; dat niet ééne Gezindheid gebaat, elke Gezindheid in hare regten miskend, en onder de leus der scheiding van Staat en Kerk, de Staat ontheiligd en de Kerk, ook waar het (Jodsdienst en zedelijkheid geldt, ter medewerking aan ite (/roote menschelijke taak ongeregtigd en onbevoegd gekeurd wordt." ,;)

') Nei>. Gei>. V, bl. 372.

Vrijheid v Chkist.-Nation. Onderwijs enz., I>1. 2.

:1> v . bl. m.

') S'rui). en Schets, ter Schoolwetiierz., bl. !)5.

5) Ned. Ged. III, bl. 60. — „Haar los te maken van dezen boei is de christelijke roeping van onzen leeftijd.'' Zie ook verder hierover t. a. p. bl. <>2.

") Ned. no. 1400.

Sluiten