Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

Toepassing van Oroen's beschouwingen voor onzen ty«l.

L)e vraag, waarop ik ten besluite nog een antwoord wil trachten te geven, is welke waarde aan Groen van Hrinsterer's beschouwingen moet worden toegekend voor den tegenwoordigen tijd. Indien het waar is, wat sommigen meenen, dat hunne toepassing iets onbereikbaars is, zou het dan niet beter zijn ze voor goed te verbannen naar het rijk der utopieën?

Uit een paar uitlatingen van Groen zeiven, valt af te leiden, «lat hij zijne beschouwingen zeer zeker voor toepassing vatbaar achtte. Daar blijkt uit, dat hij een toestand voor mogelijk hield, waarin Staat en Kerk samenwerkten en. dat door hun gemeen overleg de openbare instellingen in overeenstemming werden gebracht met de godsdienstige behoeften des volks. Het eerst moet dan worden genoemd het door hem „in de onderwijskwestie' weder aan de orde stellen van ..de fac uitatie re */>/itsinij (Ier Staatsschool. ')

De dagen van Groen's leven waren geteld, en dat hij

') Nbd. Gei». VI, bl. 55; dit laatste 110. is gedateerd 29 April 187(5.

Sluiten