Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel ik in liet voorafgaande hoofdstuk ') dit punt uitvoerig heb toegelicht, moet ik nog eens terugkomen op (Jroen's verklaring, in 1862 afgelegd, dat hij berustte in de scheiding van Kerk en Staat. Door die verklaring was het misverstand ontstaan, dat hij sinds dien tijd volkomen genoegen had genomen met den neutralen Staat. Hij vond het daarom noodig uitdrukkelijk te herhalen, dat hij zijne beginselen niet slechts zuiver had behouden, maar ook, dat hij vaster dan ooit meende, dat alleen door hunne toepassing gezag en vrijheid veilig waren. De aangehaalde uitspraken moesten daarvoor dienen.

Terwille van het christelijk onderwijs had Grokx gezegd te berusten in den neutralen Staat. Niettemin bleef hij zich er volkomen van bewust, dat de neutraliteit in den grond der zaak was „verloochening van het Christendom in den Staat." Hij bleef zich verzetten tegen de opvatting, dat de Staat bevrijd van de banden, waardoor hij vroeger was verbonden aan de Kerk, nu ook vrij was van de gehoorzaamheid aan (iods geboden. Een gevolg daarvan was. dat de Staat zich niet meer gebonden achtte door eene hoogere macht en daardoor bij de regeling der openbare aangelegenheden, niet of niet voldoende rekening hield met hetgeen een aanzienlijk deel des volks op godsdienstig gebied verlangde, wanneer dat niet dienstig werd geacht voor het algemeen belang. -')

Evenals Mr. Gekken waren er nog vele anderen onder Groen's geestverwanten en vrienden, die het voor onmo-

') Zie terug bl. 272.

'■') i, „ bl. 2<>0, noot 1,

Sluiten