Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de volksschool kon worden genoemd, maar dat de mede door den Staat onderhonden bijzondere scholen ook op dezen naam recht hadden. De vrijheid van onderwijs zou blijven bestaan en tevens zou het recht op ondersteuning van overheidswege zijn erkend voor die scholen, waarin aan de eischen van voldoend onderwijs werd voldaan.

Dit is de beteekenis van deze hoogst belangrijke uitingen betreffende Groen's staatkundige beschouwingen. Zij geven m. i. het bewijs, dat hij tot het laatst zijns levens, door de scheiding van Kerk en Staat in christelijken zin op te vatten, meende te zullen komen tot samenwerking en gemeen overleg, en dat hij alleen op deze wijze de zege over Ongeloof en Revolutie voor mogelijk hield. Ik heb ze hier aangehaald, om op deze strekking de aandacht te vestigen en tevens om te kennen te geven, dat ik mij met deze opvatting kan vereenigen.

De beginselen van Groen zijn ook voor onzen tijd nog van uitnemend gewicht; hij zelf geloofde aan hunne verwezenlijking, al zou dit ook niet in den eersten tijd mogelijk zijn. Een duidelijk wel omlijnd plan. waarbij de wederzijdsche rechten en plichten voor Staat en Kerk zijn bepaald, is echter door hem niet gegeven,') en daarom is het onmogelijk nu zulk een plan te maken en dat naar Groen te noemen.

De volgende opmerkingen moeten dan ook niet worden opgevat als eene poging om daartoe te komen. Ik wensch

') Zie Inlkidino, lil. ti.

Sluiten