Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neutraal zijn op het gebied van recht en zedelijkheid Zij zal l>.v. inzake het huwelijk eene keuze moeten doen tusschen monogamie en polygamie, of tusschen het christelijk huwelijk en de vrije liefde, en even zoo staat het met andere quaesties, als de eerbaarheid, het strafrecht e. d. 1)

Van vrijheid of neutraliteit kan daarenboven bij dergelijke aangelegenheden niet worden gesproken om de volgende roden. De besluiten en wetten, welke iets regelen of bepalen, dat in verband staat met de geestelijke en zedelijke goederen der natie kunnen niet anders dan in overeenstemming zijn met hetgeen er leeft in de volksovertuiging. < )ns land is nog steeds een Christelijk-Protestantsche natie en daarop heeft de Overheid te letten. Al is het specifiek christelijke voor een groot deel weggevallen. de kern der natie bleef dit haar historisch karakter handhaven, en noodzaakte den Staat daarmede te blijven rekenen.

Altijd heeft de (h erheid hier te lande haar gezag moeten uitoefenen in overeenstemming met het godsdienstig karakter der natie. I»it bleek ook in de laatste jaren van onze gouden eeuw, toen als regel meer echte godsdienstzin werd gevonden hij de geregeerden dan hij de regeerders. Het gereformeerde geloof was niet alleen blijven bestaan in de belijdenisschriften der Hervormde Kerk, maar het leefde nog in de harten van de groot e massa der natie. Op dat geloof, dat in de moeielijkste

') Cf. Be Gemeene Gratie, III, lil. 177 e. v.

'I .Ilir. Mr. A. F. r>K Savornix I.ohman, Onze Constitutie, ltlOl. 1)1. 2Si».

Sluiten