Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle inaclit bezit in hemel en oj> aarde, hieraan in getrouwheid blijven vasthouden, ook waar hunne medewerking op staatkundig terrein wordt gevorderd, zal de Staat daarvan den gezegenden invloed ondervinden.

Zoolang de Staat Gods gezag over zich niet erkent, bestaat er gevaar, dat door een verkeerd begrip van neutraliteit het verband tusschen den christclijkeu godsdienst en onze nationale instellingen steeds losser wordt. Hoe langer hoe minder zal er in wetgeving en bestuur worden acht geslagen op de godsdienstige behoeften des volks, en zoo zal de staat van godsdienstloos eindelijk anti-godsdienstig worden.

Om het intreden van zulk een toestand te voorkomen moeten de belijders van den Christus den Staat telkens weer wijzen op de eischen van Gods Woord, ook voor het staatkundig en maatschappelijk leven. Daardoor bedoelen zij niet een terugkeer tot vereeniging van den Staat met eene kerk. maar blijven zij getrouw aan liet juiste beginsel van scheiding. Het ideaal dat zij nastreven is, dat de Overheid en de personen, die met en onder haar het gezag uitoefenen, tot de erkentenis komen, dat Gods Woord en wet ook voor haar gelden. Het gevolg daarvan zal zijn, dat de Staat de medewerking zal begeeren van de verschillende kerken, omdat hij dan inziet, dat de Kerk eene goddelijke instelling is, of in één woord, dat door hem het publiek recht der gezindheden wordt erkend.

In dat gemis aan alle samenwerking kan worden berust, zij het dan ook onder protest, wanneer de scheiding van Kerk en Staat maar niet wordt opgevat als een

Sluiten