Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk te verklaren, of zij hunne vermogens wenschen gescheiden te houden, dan wel algeheele gemeenschap van goederen hegeeren.

VIII.

De erfdienstbaarheid van uitzicht en licht wordt verkregen door verjaring ten gevolge van het hebben van ramen in strijd met de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek.

IX.

Het verdient afkeuring, dat eene vordering tot echtscheiding bij verstek kan worden toegewezen, zonder dat de eischer wordt verplicht bewijs te leveren zijner posita.

X.

Wanneer in eene handelszaak op crediet is verkocht, derhalve bij de overeenkomst niet is bepaald, dat ten tijde der levering moest worden betaald, en verder evenmin de plaats waar de betaling moest geschieden is aangegeven, is, volgens artikel 142(.> van het Kurgcrlijk Wetboek, de rechter van de woonplaats des verkoopers bevoegd van de zaak kennis te nemen.

XI.

De volgens artikel 38tt 2" van het Wetboek van Koophandel afgelegde scheepsverklaring heeft bewijskracht,

Sluiten