Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een en ander zal, hoop ik, uit de volgende bladzijden blijken.

Wanneer iemand verplicht is tot schadevergoeding, hetzij uit hoofde van een schuldige gedraging, hetzij uit aansprakelijkheid, die niet op schuld berust, kan zich het geval voordoen, dat de benadeelde de schade medeveroorzaakt heeft, door zorgeloosheid tot de schade bijgedragen heeft. Deze medewerking kan op twee wijzen plaats vinden.

Het is mogelij k, dat zonder de gedraging van den benadeelde de schade niet zou ontstaan zijn, dat deze dus een product van de gedragingen van beide partijen is, en ook is het denkbaar, dat een eenmaal verwekte schade door de daad van den benadeelde vergroot is. Wanneer een of ander nu het geval is, wanneer de benadeelde de schade medeveroorzaakt heeft, dan doet zich de vraag voor, of zijn handelwijze niet van invloed is op de aansprakelijkheid van den ander, of deze laatste, tot schadevergoeding aangesproken, zich niet er op beroepen mag, dat de benadeelde niet zonder schuld is, dat zonder zijn toedoen, de schade niet of niet in gelijken omvang ontstaan zou zijn.

Laat ik eens eenige gevallen mededeelen, waarin deze vraag gesteld kan worden:

Een fabrikant verzuimt in strijd met de veiligheidswet de kamraderen zijner machines te bedekken. Een fabrieksmeisje steekt al spelend haar hand tusschen de raderen. Deze wordt gegrepen en verminkt, Is de fabrikant verplicht het nadeel te vergoeden, of kan hij zich er op beroepen, dat het meisje zich zelf het ongeval te wijten heeft?')

') W. v. h. R. 8083.

Sluiten