Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een „wirkliche Compensation der Culpa" de oplossing van de kwestie, in de gevallen, waarin de handelingen van beide partijen gelijktijdig plaats vinden. Te onzent schijnt Mr. Levy een geestverwant van genoemden auteur te zijn. Zijn woorden: „Uwe culpa wordt door de mijne opgeheven,'") doen zulks vermoeden.

Dat het betoog juist is, dat er werkelijk een compensatie van Culpa plaats vindt, kan ik echter niet toegeven.

Afgescheiden daarvan of een dergelijke compensatie wel mogelijk is, zijn er vele gevallen, die niet door compensatie van schuld verklaarbaar zijn. Compensatie van schuld doet veronderstellen schuld aan beide zijden, zoodat, wanneer het beginsel op ophefling van schuld steunde, het niet van toepassing zou kunnen zijn in gevallen, waarin de aansprakelijkheid op objectieven grondslag rust en dus slechts een deipartijen schuld kan hebben.

Wij zien echter reeds in de Pandecten, dat de regel ook toegepast wordt in gevallen van aansprakelijkheid zonder schuld, beroep op de schuld van den benadeelde dan toegestaan was en deze laatste alsdan van de vergoeding verstoken bleef. L. 1. § 6 D. 9. 1. verklaart: Si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio. Uit deze woorden volgt, dat, wanneer de benadeelde het dier opgehitst heeft, de aansprakelijkheid van den eigenaar wegvalt. Trouwens duidelijk spreekt Paulus dit uit.

Sent. I 15 § 3. Ei qui irritatu suo feram bestiam

') Het Algemeene Duitsche Handelswetboek, blz. 827.

Sluiten