Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak van liet afbranden van het huis geweest is. Hoe wil een negatieve handeling het causale verband opheffen? Iets dat niet is, kan toch onmogelijk iets veroorzaken, oorzaak van een gevolg zijn. Een niets doen kan op zich zelf niet iets, dat is, te weeg brengen.

Toch verklaart von Bar het bovengenoemde geval uit de verbreking van het causale verband.

Hij construeert een causaliteit van het laten. Hij verkondigt de leer, — en deze leer heeft vele aanhangers gehad — dat de causaliteit van het laten bestaat in een voorafgegane handeling of in eene op zich genomen plicht, die tot verder ingrijpen gebiedt. Die voorafgegane handeling of de aanvaarding van dien plicht is dan de oorzaak. Zoo meent hij, dat het in het bovengenoemde geval een plicht der samenleving is, zijn huis voor afbranden te behoeden.1) Op deze constructie valt wel een en ander aan te merken. Afgescheiden van het theoretische bezwaar, dat oorzakelijkheid en onrechtmatigheid, twee begrippen, die niets met elkaar te maken hebben, met elkaar verward zijn, kan deze constructie in onze kwestie niet hulp bieden. Een dergelijke bezigheid of plicht, is bijna nooit aan te wijzen. Stel eens, dat een gewonde weigert zich te laten opereeren, of beter — want men zou reeds in het weigeren een doen kunnen zien — dat een gewonde nalaat zich aan medische behandeling toe te vertrouwen, of dat, zooals Endemann verhaalt, een bij een drijfjacht aangeschoten drijver, in het bosch blijft liggen en dood bloedt, zonder om hulp te roepen, terwijl er menschen

') Die Lehre vom Causalzusammenhange, blz. 101.

Sluiten