Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand zich onverstandig gedraagt ?" Hij vreest, dat wij op die wijze onder politievoogdij gesteld worden. Hij zal toch echter toe moeten geven, dat het „vigilantibus jura scripta", nog niet naar den rommelzolder verwezen is. Degeen, die met gesloten oogen door de wereld wandelt, kan niet schadevergoeding verlangen, indien hem een nadeel overkomt. „Hierdurch wiirde sich die sociale Hilfe, welche das Recht dem Beschadigten gewahrt, in Ausbeutung verkehren" '). De benadeelde heeft zich zijn ramp zelf toe te schrijven. Voor hem geldt het PandectenwoordJ: de se queri debet, of, zooals Molière het vertaalt: Vous 1'avez voulu George Dandin.

En waar het dus een beginsel is, steunend op de billijkheid, dat den benadeelde, die de schade had kunnen voorkomen, de vergoeding ontzegd wordt, geloof ik, dat het geen betoog behoeft om ook voor ons recht dat principe van kracht te verklaren.

') Dernburq, daa Bürgerl. Recht, deel II, blz. 80.

Sluiten