Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

§ 1.

Wordt de aansprakelijkheid van dengeen, die nadeel toebracht, onder alle omstandigheden opgeheven, zoo de schade ook van handelingen van den benadeelde een gevolg was?

Het spreekt van zelf, dat eerstgenoemde niet steeds, wanneer de benadeelde schuld heeft, van de aansprakelijkheid ontslagen zal zijn. Wanneer billijkheidsoverwegingen er toe geleid hebben met de eigen schuld van den benadeelde rekening te houden, springt het in het oog, dat slechts dan aansprakelijkheid opgeheven wordt, wanneer het in het concrete geval billijk schijnt, dat de benadeelde de vergoeding derft.

Veel woorden behoeft het niet om aan te toonen, dat er omstandigheden kunnen zijn, waaronder de eigen benadeeling niet afkeurenswaardig is. De gronden, die een onrechtmatige daad rechtvaardigen, ontnemen ongetwijfeld ook aan een krenking van eigen belangen haar laakbaar karakter. Wij denken hierbij terstond

Sluiten