Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekent, in de gevallen van aansprakelijkheid op objectieven grondslag, dat niet elke schuld van den benadeelde in aanmerking komt: Levissima culpa non venit. Ofschoon hier dus geen afweging van schuld kan plaats vinden, is ook hier de graad der schuld van den benadeelde voor de uitsluiting der aansprakelijkheid van beteekenis.')

§ 5.

Een vraag rest ons nog ter beantwoording. Hoe staat het met de aansprakelijkheid van den benadeeler, indien niet de benadeelde, doch iemand, voor wiens daden de laatste verantwoordelijk is, schuld heeft, tot de schade mede heeft gewerkt? Treedt de schuld van den ondergeschikte in de plaats van de schuld van den benadeelde?

De wet zelf beantwoordt deze vraag.

Wij lezen in de artikelen 535, 540 en 700 van het Wetboek van Koophandel, dat wegens schuld van den schipper van het beschadigde vaartuig, de in beginsel aansprakelijke persoon van de verplichting tot schadevergoeding ontslagen wordt. De wet heeft daarmede niet alleen gevallen op het oog, waarin de schipper van het beschadigde vaartuig mede reeder, dus benadeelde is. De artikelen zijn algemeen gesteld, ook wanneer de schipper niet medereeder is, zijn zij van kracht. Daarover is nimmer getwist. Trouwens in art. 700 wordt naast de schuld van den schipper, de schuld

') Wendt, 1. c. blz. 183 vgl., ziet niet in dergelijke kleine onvoorzichtigheden schuld van den benadeelde, m. i. ten onrechte.

Sluiten