Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke omstandigheden niet, de aansprakelijkheid van den benadeeler door de eigen schuld van den benadeelde opgeheven wordt. Of dan, wanneer dit laatste niet het geval is, bij de bepaling van de schadevergoeding toch eenigszins met de schuld van den benadeelde rekening gehouden mag worden, is een vraag, die hier niet uitgemaakt kan worden. Daarvoor zou eerst onderzocht dienen te worden, in hoever de rechter de bevoegdheid heeft het bedrag der schadevergoeding te matigen, of die bevoegdheid al of niet beperkt is tot de gevallen, waarop art. 1392 B.W. slaat. Het is een vraag, die onze materie niet raakt, daar het mij slechts te doen was te onderzoeken, wanneer de schuld van den benadeelde vrijdom van aansprakelijkheid medebrengt, en wanneer dit niet het geval is.

„Het is een algemeene regel" verklaarde de Rechtbank van Rotterdam, „dat hij, die schade lijdt door eigen schuld, geen aanspraak kan maken op vergoeding.')

Op dezen regel zijn, naar wij zagen, gewichtige uitzonderingen.

De rechter behoort te onderzoeken in de gevallen van wederzijdsche schuld, of de schuld van den getroffene kleiner geweest is, dan die van den benadeeler, in de gevallen, waarin de aansprakelijkheid op objectieven grondslag rust, en de benadeelde schuld had, van welken omvang diens schuld was. Was in het eerste geval de schuld van den benadeelde geringer dan die van dengene, die de schade toebracht of in

') W. v. h. R. 6910.

Sluiten