Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verbruiker alleen komt liet winstaandeel, in den vorm van restitutie toe. Den arbeider werkzaam in een productieafdeling van een „store" of „wholesale" wordt toegekend zijn vast aandeel voor zijn arbeid, evenals het kapitaal wordt toegekend een vaste interest, als lid van de „store", als verbruiker slechts deelt hij in het surplus.

Op de jaarlijksche congressen worden steeds beide richtingen verdedigd. Sedert 1873 staat het vraagstuk van het „profit-sliaring"- en „bonusgiving"-systeem steeds op het congres-program.

De voorstanders der individualistische richting willen aan de werklieden in de productieve afdeelingen der „Wholesales" en eveneens aan het bedienend personeel der „stores" een aandeel in de winst toegekend zien.

In de beide „Wliolesales" is een „bonus-giving"sysleem ingevoerd. In de Engelsche in 1874; het voldeed echter zoo weinig, dat het in 1876 weer werd afgeschaft. In de Schotsche „Wholesale" bestond reeds in 1876 een „bonus-giving"-systeem ; en sinds 1891 wordt ook een winstaandeel toegekend aan de employés. In den laatsten tijd evenwel zijn hiertegen zooveel stemmen opgegaan, dat het te voorzien is dat ook in de Schotsche „Wholesale" het „bonus-giving"-systeem zal worden afgeschaft.

Mrs. Webb is een heftig tegenstandster van het

Sluiten