Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo eensdeels een goede uitwerking, daar stond tegenover, dat zij aanleiding gaf tot liet omzetten in naamlooze vennootschappen, wat een zeer geschikt middel was om zich aan die revisie te onttrekken.

De verbruikscoöperatie gaat na 1889 steeds vooruit. De behoefte aan organisatie van den grootinkoop wordt grooter, en verschillende pogingen daartoe worden dan ook wyederom inliet werk gesteld. Zoo werd in 1892 opgericht de „Einkaufsagentur" in Hamburg door Pabst & Co., in Bremen gevolgd door de „Genossenschaftsgrosshandlung", tot in 1894 tot stand kwam de „Grosseinkaufsgesellschaft" te Hamburg, waarvan het „Wochenbericht" het orgaan werd.

Hiermede gaat de ontwikkeling der verbruikscoöperatie gestadig vooruit in de richting van het Engelsche systeem. Steun van den kant van het „Allgemein Verband" werd hierin evenwel niet

~ O

ondervonden. De credietvereenigingen waren hier de voornaamste, het waren de belangen van deze vereenigingen, die op den voorgrond stonden. Zooals reeds gebleken is, bestond er dan ook van den kant der verbruiksvereenigingen reeds langen tijd neiging zich van het A. D. Gr. V. af te scheiden. Zoo waren nog omstreeks 1890 talrijke Saksische verbruiksvereenigingen uitgetreden en hadden ge-

Sluiten