Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„tenissen ten laste van de koloniën bestaan, ten behoeve van „het moederland, welke met de vereischte formaliteiten omkleed „en ter Algemeene Rekenkamer nedergelegd zijn. Zoolang de „wet, waarop die schulderkentenissen rusten, niet is ingetrokken „of gewijzigd, kan althans van den aangenomen vorm niet „worden afgeweken, en het moet een onderwerp van nadere „overweging uitmaken, of er afdoende redenen bestaan, om, „nadat zoovele andere schulden ten laste van de Koloniën, „onder de garantie van den Staat genegotiëerd, door de conversie zijn gebragt onder de algemeene Rijksschulden, nu ook „de hier bedoelde kapitaalvorderingen ten laste van de Koloniën, „welke geacht kunnen worden een deel van het actief van het „Rijk uit te maken, door nadere wettelijke bepalingen te doen „verdwijnen "

Ik vestig op die uitlating van minister Van Hall de bijzondere aandacht, ten bewijze, gelijk spoedig blijken zal, dat ook hij niet altijd gelijk gedacht heeft over de vraag, die mij bezighoudt.

Bij de beraadslaging in de tweede kamer over het ontwerp voornoemd, uitte de heer M. A. F. H. Hoffman den wensch: *) „dat de fictie van de splitsing van onze schuld in die ten laste „van het Rijk en die ten laste van de Oost-Indische bezittingen „spoedig moge verdwijnen", waarop Van Hall antwoordde 2), niet, zooals men verwachten zou, met de woorden, aangehaald uit de memorie van beantwoording, maar met de verklaring, dat „ook hij verlangt, dat het tijdstip spoedig zal aanbreken, „waarop deze complicatie in 's Rijks geldmiddelen geheel zal „ophouden".

Bij de beraadslaging over het wetsontwerp tot bekrachtiging van de overeenkomst op den 2/3 Juli 1849 tusschen den minister van koloniën en de Nederlandsche Handel-Maatschappij gesloten3), liet mr. A. J. Duymaer van Twist4) zich over de bekende kapitalisatie- en consignatie-contracten van 1840 uit in de volgende bewoordingen:

„Mij toch komt het beweren in geenen deele ongegrond voor, „dat de producten, zoodra zij aan het Gouvernement zijn ge

') Handelingen 1844/1846, blz. b61.

2) Handelingen 1844/1845, blz. 662.

") Bijlagen 1848/1849, n°. XXXVII. blz. 160.

4) Handelingen 1848/1849, blz. "74.

Sluiten