Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„inkomsten, met welk regt heeft dan Uw votum sedert 1852 „alleen 583 millioen aan de Nederlandsche schatkist doen „uitkeeren en daarentegen maar 35 millioen aan de Indische „middelen toegevoegd 1), waaronder nog zeer dubieuse posten „waren, die gebruikt zijn tot terugbetaling van voorschotten „aan de Nederlandsche schatkist gegeven, namelijk voor de „aflossing van 10 millioen, die de Staat schuldig was aan de

„Handelmaatschappij."

Er schuilt in die redeneering een tegenstrijdigheid, waarop ik mij veroorloof even te wijzen. Zij zit in de woorden „dubieuse posten". Als de Indische geldmiddelen van Indië zijn, zoo vraagt de minister, hoe verdedigt men dan de batig slot-politiek? Men zegge nu niet, dat Nederland ook Indië, als het noodig was, geholpen heelt, want dit bedroeg slechts 35 millioen, en die posten waren dubieus, d. w. z. allerminst een zuivere gift, maar ten deele restitutie van Indische voorschotten. Hier zit, meen ik, iets in, dat op scheiding wijst, die 35 millioen kan men niet van het totaal der Indische overschotten aftrekken; zij zijn niet zuiver; Indië had recht opeen deel daarvan.

Bij de beraadslaging over dit ontwerp in de eerste kamer zei mr. A. J. Duymaer van Twist3): „Ik ben van meening „dat, althans zoo lang de tegenwoordige Grondwet bestaat, bij „elke regeling gelijk de hier bedoelde de volgende punten op „den voorgrond moeten blijven staan:. . dat alle uitgaven, „voor een der beide deelen van het Rijk gedaan, zijn Staatsuitgaven, en alle inkomsten van een der beide deelen Staatsinkomsten, die vloeijen in eene algemeene Rijkskas; dat evenwel, gelijk het onvermijdelijk is, dat men heeft 2 huishoudingen en 2 administratiën, één voor het deel van het „Rijk in en één voor het deel van het Rijk buiten Europa, „het ook rationeel is, dat men hebbe twee hoo fda f deeling en van

>, Hieruit blijkt duidelijk het zijdelingsch verband tusschen onze rechtsvraag en de batig-slot-politiek. Het gemis van rechtspersoonlijkheid voor Indië was ook in de oogen van Vas de Putte de eenige rechtvaardiging van die politiek. Van het hedendaagsch standpunt is dit natuurlijk geen rechtvaardiging meer, om de eenvoudige reden, dat, ook al ware er slechts één vermogen, de billijkheid zou eischen, dat daarnaast administratieve scheiding van financiën bestond en steeds bestaan had.

Handelingen eerste kamer, 1877/1878, blz. 179.

Sluiten