Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„regeling der verhouding van de Indische tot de Nederlandsche „financiën in den weg staat."

Bij de beraadslaging over dit ontwerp is het weer rar. Duymaer van Twist, die onze aandacht vraagt voor zijn theorie, dezen keer breeder ontvouwd dan bij vroegere geheden '). „Ik heb" — aldus de heer Duymaer van Twist — „bij eene vroegere gelegenheid in deze vergadering getracht te „betoogen, dat volgens de Grondwet het Rijk der Nederlanden „uit drie deelen bestaat : de provinciën in Europa; de koloniën „en de bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen.

„Vraagt nu iemand: waarom maakt gij onderscheid tusschen „de koloniën en de bezittingen van het Rijk in andere wereld„deelen ? Dan is mijn antwoord: in de eerste plaats, omdat „de Grondwet zelve onderscheid maakt; zij toch spreekt van „koloniën en van bezittingen van het Rijk in andere wereld„deelen. En in de tweede plaats, omdat dit onderscheid ook „steeds door de wetgevende magt is in het oog gehouden.

„Ik wil slechts op één, maar een sprekend voorbeeld wijzen, „namelijk op de beide Regeringsreglementen, het eene voor „de koloniën en het andere voor de bezittingen van het Rijk „in andere werelddeelen. Wanneer men die beide Regeringsreglementen naast elkander legt, dan zal iedereen zien, hoe „groot het verschil tusschen die twee is. En toch zijn zij door „dezelfde wetgevende magt vastgesteld.

„Maar nu laat ik verder de koloniën rusten ; daarvan is op „dit oogenblik geen sprake. Zoo blijven er dus over de provinciën „in Nederland en de bezittingen van het Rijk in andere „werelddeelen.

„Zegt men nu: die beide zijn staatkundig één, dan is mijn „antwoord: zij zijn slechts in zoover staatkundig één, dat zij „beide een deel uitmaken van het Rijk der Nederlanden, het „eene als provinciën en het andere als bezitting van het Rijk „in andere werelddeelen; maar verder zijn zij staatkundig „niet één, maar twee, welke twee schier in elk opzigt van „elkander verschillen.

„Nu de zoogenaamde financiële eenheid. Zijn elk van de beide „een deel van het Rijk, dan volgt daaruit niet alleen, dat „beide bestuurd worden volgens de bepalingen der Grondwet

') Handelingen eerste kamer, 1880/1881, blz. 86.

Sluiten