Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

figuur? Ik geloof: ja en neen. De heer Rutgf.rs van Rozenburg komt op tegen de uitdrukking „feitelijke scheiding", en wanneer de minister op het woord „feitelijk" den klemtoon legt, houdt genoemde afgevaardigde zijn verzet vol op grond, dat alleen van een gescheiden boekhouding kan worden gesproken. Wij hebben dan in het stelsel van den heer Rutgers van Rozenburg deze drie mogelijkheden, die elkaar dekken noch uitsluiten, veeleer tegelijk aanwezig kunnen zijn:

1°. Eenheid of scheiding van financiën in den persoon of de personen des eigenaars of der eigenaren;

2°. eenheid of scheiding in administratieven zin, waarbij men alleen het vermogen op het oog heeft;

3°. eenheid of scheiding in de boekhouding.

De tegenstelling onder 3°. is inderdaad niet identisch met die, welke onder 2°. vermeld staat. Toch is het verband tusschen beide zóó nauw, dat ik gemeend heb, ook om de zaak vooral in den aanvang niet ingewikkeld te maken, aan deze derde figuur in het eerste hoofdstuk een plaats te moeten onthouden.

Wat is de zaak? Administratieve eenheid van financiën en scheiding in de boekhouding gaan zeer wel samen. De tijd der batigslot-politiek is daar, om het te getuigen. De administratieve eenheid van financiën openbaarde zich toen tot 1865 in de vaste en de wisselende bijdrage, en daarna tot 1877 in den bijdrage-sluitpost. Dat er toenmaals eenheid van boekhouding bestond, zal niet licht worden beweerd. Maar — en hier toont zich het verband — eenheid van boekhouding is onvereenig baar met administratieve scheiding van financiën. Zullen de twee administratiën niet op hopelooze wijze ineenloopen, dan moet voor elk afzonderlijk worden boekgehouden.

De afgevaardigde van Noord-Holland heeft zich op een dwaalspoor doen brengen door al de pogingen, te beginnen bij minister De Waal, om een ruggesteun te geven aan de finantieele verhouding. Deze wetsontwerpen wilden inderdaad de scheiding van financiën, in administratieven zin, invoeren: elk der twee gebieden zou door de plaatselijke middelen in de plaatselijke behoeften voorzien. Het is waar, het bedrag vau den restitutiepost was vrij willekeurig en soms zeer ruim berekend, maar administratieve scheiding was toch het doel. Nu is de redeneering dezo: daar die ontwerpen geen wet ge-

Sluiten