Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„die zelfs nog in het licht van onzen tijd tegenspraak zullen „ontmoeten.

„Ziehier dus allerlei gronden, die den geëerden spreker aanleiding konden geven om te zeggen, dat Indië een rechtspersoon is. Ik behoor er bij te voegen, dat ook nog artikel 14 „van de Indische comptabiliteitswet bepaalt: geldleeningen ten „laste van of onder waarborg van Nederland worden niet aan„gegaan dan uit kracht van de wet. Dat doet de deur toe, „hoor ik zeggen, maar in weerwil van al die bepalingen bestaan „bij mij nog dubia.

„ Kan Indië het Indisch vermogen verbinden ?

„Dat is de vraag, want of Indië een rechtspersoon is, dat „is op zich zelf eigenlijk een academische quaestie 1). En nu is „het merkwaardig, dat, terwijl het arrest van den Hoogen „Raad, waarvan ik gewaagde, van 1844 dagteekent, ongeveer „ter zelfder tijd Thorbecke schrijft in zijn Aanteekening op de „ Grondwet, ad artikel 59: „ „Of zijn wellicht de koloniale inkomsten „„geene inkomsten van het Rijk? Welk eene vraag! Inkomsten „„van bezittingen van het Bijk— en zoo worden de koloniën in de „„Grondwet genoemd — zullen toch wel inkomsten van het Rijk „„wezen Dus zal denkelijk ieder antwoorden, hoewel men „„voor de ontwikkeling van de natuurlijke gevolgen van het „„antwoord terugdeinst.""

„En in de Bijdrage tot herziening der Grondwet: „„De koloniale „„uitgaven en inkomsten zijn Staatsuitgaven en Staatsinkomsten, „„die eenheid van regeling en controle volstrekt vorderen." " — „En dit heeft Thorbecke nu wel geschreven vóór 1848, maar diezelfde beginselen zijn neergelegd in de comptabiliteitswet, waaronder wij nog leven. Daarop moet men wel bedacht wezen.

„Er is een ontwerp-comptabiliteitswet geweest van Rochussen „van 9 November 1858. Artikel 1 van dat ontwerp luidt: „„De koloniale geldmiddelen worden als Staats-ontvangsten en „„uitgaven beheerd en verantwoord volgens de in deze wet „„voorkomende bepalingen."" En in de toelichting staat: „De „„koloniën zijn bezittingen van het Rijk, hare inkomsten zijn „„in zooverre dus ook inkomsten van den Staat.""

„Het ontwerp, dat tot wet is verheven, is van Fransen van „de PüTTE.

') Zie boven, blz. 10 v.

Sluiten