Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen Nederlandsche schuld is. De Nederlandsche Staat zal dan toch wel ook voor een Indische Gouvernementsschuld aansprakelijk zijn.

„De sprekers, daar aan het woord, waren dus van meening, dat de Nederlandsche Staat toch wel voor het Indische Gouvernement aansprakelijk is, en geenszins dat men zou kunnen leenen zonder aansprakelijkheid van den Nederlandschen Staat.

„Wat antwoordt nu de Regeering daarop? De GouverneurGeneraal behoeft geen schatkistpromessen uit te geven, hij

kan producten beleenen. kn verder: „„als men let op de „bepalingen van de wetten van 4 April 1836, 11 Maart 1837,

„„27 Maart en '2'2 December 1838, (Staatsbladen n°. 11, 10, 9 „„en 50), zal het niet overbodig geacht worden, hier te ge„ „wagen van geldleeningen ten laste en onder waarborg van „„Nederlandsch-Indië"Meer niet Dit zijn de beruchte „leeningwetten. De Regeering wenscht dus te voorkomen een „herhaling van wat heeft plaats gevonden onder de regeering „van Koning Willem T.

„Ik hoor nu zeggen: maar met de wet mag het dan toch „geschieden! Ja, met de wet is natuurlijk alles mogelijk. Maar „is het de geest van de Comptabiliteitswet? Al stond het „artikel niet in de Comptabiliteitswet, dan sprak het toch „vanzelf, dat de wetgever de vrijheid behield, het te doen. „Voor den wetgever was het artikel niet noodig. De Comptabiliteitswet is voor hem geen richtsnoer. De Comptabiliteitswet is geen Grondwet. En artikel 14 kan dus niet bedoelen, „den wetgever de faculteit te geven, ten laste uitsluitend van „Nederlandsch-Indië zonder aansprakelijkheid van den Staat, „leeningen te sluiten.

„Hedenmorgen heeft de heer Van Hoüten gezegd, dat men „niet moet afgaan op de toelichting, maar moet letten op de „woorden van de wet. Goed, maar dan niet op de woorden „van één artikel dier wet.

„In artikel 10 lees ik: „„Tot den dienst van een jaar be„„hooren: a. voor de ontvangsten enz., b. voor de uitgaven „„de rechten gedurende het dienstjaar verkregen door de „„schuldeischers van den Staat, enz."" Indien men nu ook „leeningen zou kunnen aangaan uitsluitend ten laste van „Indië, zouden de renten dezer leeningen dus niet behooren „tot de uitgaven van Indië.

Sluiten