Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„koloniën aan het moederland aan, doch in hoever aan de „eerste zekere zelfstandigheid of rechtspersoonlijkheid toekomt, „laat zij in het midden".

Overigens wordt ook in de Handleiding het gemis van rechtspersoonlijkheid gesteld als iets, dat geen bewijs behoeft. Zoo lezen wij op blz. 281: „De financieele eenheid is de hoeksteen „van het koloniaal begrootingsrecht der wetgevende macht". Hoe wenschte ik, dat ieder, die over „finantieele eenheid „of scheiding" sprak, toch begon met eerst eens duidelijk te zeggen, welk begrip hij door die woorden uitdrukken wilde! Bedoelt de hoogleeraar met die terminologie hetzelfde als ik er onder versta, dan kan ik in genoemde uitspraak niets anders dan een petitio principii ontwaren Indien er finantieele eenheid bestaat, dan zeer zeker is de uitspraak voor tegenspraak niet vatbaar. Doch de vraag is: óf Nederlandsch-Indië rechtspersoonlijkheid mist. Uit de eenheid van organen, in specie van begrotingswetgever, daartoe concludeeren — mr. De Louter zal het mij toegeven — is alleen mogelijk, wanneer men de kloof tusschen praemisse en conclusie niet speurt. Of is het niet denkbaar dat, gelijk bij eenheid van persoon verscheidenheid van organen, zoo ook bij verscheidenheid van personen gemeenschap van organen besta?

Voor het overige verwijs ik naar mijn beoordeeling van de Handleiding in den Tijdspiegel. s)

Bij mr. J. A. Levy, in zijn reeks artikelen in het weekblad de „Amsterdammer,' 3) getiteld „De Eereschuld", is de verwarring van de politieke vraag der finantieele verhouding met de rechtsvraag, of Indië al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft, ten top gestegen. Zij is bijna onontwarbaar, te meer omdat de geleerde schrijver er zeer veel aan heeft toegevoegd, wat bij nader inzien blijkt niet ter zake te zijn.

') Wanneer de Grondwet zwijqt, berusten alle gissingen, wat zij wel zeggen zou, indien zij niet zweeg, min of meer op fantasie. In het volgende hoofdstuk zet ik uiteen, dat de koloniën aan den Staal „ondergeschikt" zijn.

Octobernummer van 1905.

") N°' 1279—1284

Sluiten