Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort samengevat komt mr. Levy's betoog hierop neer: eereschuld is een schuld; opdat die voor Nederlandsch-Indië besta, moet Nederlandsch-Indië subject van rechten wezen; daar nu artikel 1 der Grondwet dit verbiedt, beteekent „eereschuld": revolutie.

Gesteld, dat de woordvoerders van de „eereschuld" er in slagen mr Lkvy er van te overtuigen, dat tientallen jaren de Indische belangen bij die van het moederland zijn achtergesteld, zou mr. LevY dan aan Indië restitutie weigeren op grond van een finantieele eenheid, die, eertijds dekmantel voor de batig-slot-politiek, thans niet mag dienst doen als grendel, die de gerechtigheid zou beletten langs den administratieven weg in te gaan? De schrijver zegt zelf, dat de aanhangers van de eenheid, wat de gerechtigheid jegens Indië betreft, niet willen onderdoen voor hen, die staan op den bodem van „scheiding." In zijn taal heet het: „Onze vijand is derhalve „dezelfde als die der woordvoerders, wier nobele bedoeling wij „erkennen en waardeeren. Alleen het tuighuis, waaruit wij „onze wapenen halen, verschilt. Indië's recht ') mag niet worden „geschonden. Waarom echter zou, om dit te voorkomen, het „Nederlandsche Staatsrecht dit lot moeten ondergaan?"

Beschouwen wij het gebruik, dat mr. Levy maakt van artikel 1 der Grondwet nader, dan blijkt het, dat de schrijver hier op een weg is, waarop het ons niet mogelijk is hem te volgen.

Mr. Levy neemt tot uitgangspunt drie wetenschappelijke categorieën, een drieledige volkerengroepeering, met het doel, daaraan de verhouding 2) tusschen Nederland en NederlandschIndië te toetsen Die drieledige volkerengroepeering is: onderhoorigheid (Botmassigkeit); territoriale eenheid; staatsrechtelijke eenheid. Levert zij een bruikbaren toetssteen? Geenszins. Want, daargelaten nog, dat — blijkens de ter verduidelijking bijgevoegde „typen" — de schrijver in een bedenkelijken strijd geraakt met het juridisch spraakgebruik (Duitschland, Zwitserland, de Vereenigde Staten van Amerika doen dienst als

') Eigenaardig : Indië's recht.

a) Het woord „verhouding" moet hier in strikt neutralen zin worden opgevat. Vooral mag daarbij niet aan een rechtsbetrekking worden gedacht, omdat daardoor alles zou worden verondersteld, wat nog bewijs behoeft en waarover juist de strijd loopt.

Sluiten