Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeelden van territoriale eenheid!), laat de schrijver de vooropgestelde indeeling als maatstaf van beoordeeling los, als hij zegt, dat de territoriale eenheid van moederland en kolonie „natuurlijk" een andere is dan tusschen staten. De vraag is geoorloofd, wat men heeft aan een indeeling, die, wanneer zij toegepast wordt op de verhouding van moederland tot kolonie, tot gevolgen voert geheel tegengesteld aan die, welke wij ontwaren, zoo wij haar tusschen staten ons denken ? Het is duidelijk, dat wij hier met tweeërlei „territoriale eenheid" te doen hebben, met twee categorieën, wien niets dan de naam gemeen is.

Wat doet nu mr. Levy?

Terwijl territoriale eenheid, blijkens het type bondstaat, met het bestaan van staten, wier verhouding zij bepaalt, zich zeer wel verdraagt, sluit zij, zoodra zij de verhouding tusschen moederland en kolonie beheerscht, de rechtspersoonlijkheid dier kolonie uit, — met andere woorden: heeft zij finantieele eenheid in haar gevolg.

Nu is het bewijs, dat Indië rechtspersoonlijkheid mist, gemakkelijk geleverd Artikel 1 der Grondwet vestigt de territoriale eenheid in den bovenvermelden zin : ergo.

Gaat het nu aan, zou ik in gemoede willen vragen, zich een begrip van territoriale eenheid te maken, waarin alles gelegd wordt, wat nog bewezen worden moet; voorts dat begrip te beschouwen als het in artikel 1 der Grondwet neergelegde, en met een beroep op een algemeenheid als de geschiedenis van dat artikel te concludeeren: derhalve bestaat er naar de Grondwet eenheid van financiën? Om tot zulk een gevolgtrekking gerechtigd te zijn, mag toch in billijkheid de eisch worden gesteld, dat bewezen zij de samenhang tusschen territoriale en finantieele eenheid, samenhang, dien men der uitdrukking „territoriale eenheid" niet aanziet.

Voor mij is territoriale eenheid niet anders dan eenheid van territoir. Wat ligt hierin besloten? Territoriale eenheid is synoniem met volkenrechtelijke eenheid. Zij onderstelt een volkenrechtelijk subject, geroepen het territoir tegen onrechtmatige invloeden van andere volkenrechtelijke subjecten te verdedigen. Meer houdt de uitdrukking niet in. Men kan uit dit begrip geen gevolgtrekkingen maken met betrekking tot de staatsrechtelijke formatie. Het is een blanco-begrip, dat ruimte

Sluiten