Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de bekende zaak van de „Costa Rica Packet'' staat men ook weer voor de vraag: wie zal betalen? De Russische specialiteit in het volkenrecht F. de Martens had in dit geschil, tusschen den Nederlandschen Staat en het Vereenigd Koningrijk genezen, krachtens de overeenkomst van den 16'lPn Mei 1895 uitspraak gedaan en „le Gouvernement de Sa Majesté „la Reine des Pays-Bas" veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van £ 8550 ') De Staat werd veroordeeld, doch de betaling geschiedde in dit geval met Indisch geld 2) De handelingen van een Indische rechterlijke autoriteit waren aanleiding geweest tot het geschil: het scheen dus billijk, dat Indië het offer bracht.

Bij de wet van 31 December 1898 (Indisch Staatsblad 1899 n . 95) werd daartoe in artikel 2 een nieuwe onderafdeeling in hoofdstuk I der Indische bcgrooting van uitgaven voor 1897 ingelascht van dezen inhoud: „schadeloosstelling aan den gezagvoerder, de bemanning en de reeders van het vaartuig „Costa Rica Packet, en daarmede in verband staande uitgaven, „ƒ136.000"

De inkomsten van den Staat komen eveneens veelal, doch niet altijd, ten bate van het Rijk. Men denke aan buit en prijs. Men zie ook de mededeeling van minister Fock in zijn nota naar aanleiding van het verslag betreffende vaststelling van het slot van rekening van Curapao over 1900, waaruit blijkt, dat men een deel van het geld, hetwelk den Staat krachtens de uitspraak van het scheidsgerecht te 's-Gravenhage van 22 Februari 190-i toekomt, gaat naar Curapao, wegens zijn poster ij vorderingen tegen Venezuela. (Bijlagen 1905/1906, n". 87, 6).

Een artikel in het aan dit geschrift gehechte wetsontwerp A strekt om den regel te vestigen, dat baten en lasten van den Staat, behoudens afwijkende regeling, als baten en lasten van het Rijk zullen worden beschouwd.

') Zie dit vonnis o.a. in de Bijlagen van 1896/1897, n°. 171, alsmede in het Weekblad van het Recht, n°. 6933

') Zie het koloniaal verslag van 1897, Bijlagen 1897/1898, C. I., blz. 3.

Sluiten