Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grooter waarborg was in den Politieken Raad aanwezig. De kolonisten zouden voor elke raadsplaats uit „de aensien„lijckste, verstandighste en moderaetste onder de Coloniers" twee benoemen, en „den Gouverneur daer uyt electie doen" (artikel XIX). Blijkens artikel XX nu moest de Gouverneur „in saecken van eenigh aenbelang" dit vertegenwoordigend lichaam samenroepen en was hij gehouden, de bij meerderheid van stemmen genomen besluiten ten uitvoer te leggeD. —

Evenals de regeeringsreglementen van Nederlandsch-Indië, worden voor 18-18 die van Suriname uit kracht van het „uitsluitend' opperbestuur bij koninklijk besluit vastgesteld.

Sedert wij de koloniën uit handen van de Engelschen hebben terugontvangen, hebben achtereenvolgens vijf reglementen in de kolonie gegolden. Het eerste is het „Reglement op het „beleid van de Regering, het Justitiewezen, den Landbouw „en de Scheepvaart in Suriname (koninklijk besluit van den 14 September 1815, Gouvernementsblad ') 1816 n°. 2").

Het tweede is het „Reglement op het beleid der Regering „van de Nederlandsche West-Indische Bezittingen." (koninklijk besluit van den 21 Juli 1828, G. B. 1828, n° 3.) Dit reglement was het werk van \ an den Bosch en maakte aan de verdeeling der Westindische koloniën in drie Gouvernementen een einde, door ze, onder één Gouverneur-Generaal, tot één kolonie te vereenigen. In 1845 had er weer een scheiding plaats Intusschen maakte reeds vier jaar na zijn invoering het reglement van 1828 plaats voor een derde, vastgesteld bij koninklijk besluit van den 9de" Augustus 1832 (G. B. 1832, no. 13).

Het vierde regeeringsreglement is dat van 14 Mei 1845, (G. B. 1845, n° 11). Het was noodig „in verband met de „administratieve afscheiding der Kolonie." Bij deze gelegenheid kreeg Suriname zijn zelfstandig bestaan terug. In dezen vorm heeft het reglement gegolden tot het met 1 Januari 1866 vervangen werd door het thans geldende vijfde, waaraan de naam Fransen van de Putte verbonden is.2)

') Voor Gouvernementsblad zal ik voortaan de afkorting: G. B., voor Publicatieblad de afkorting l'. B. gebruiken.

') Men vindt alle vroegere reglementen met het tegenwoordige afgedrukt en besproken in het academisch proefschrift van mr. dr. A J.

Sluiten