Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze regeeringsreglementen gaan — met uitzondering van die van 1828 en 1832 — op meer of minder onbevangen wijze van de rechtspersoonlijkheid der kolonie Suriname uit.

In artikel 5 van het reglement van 1815 vinden wij kolonie (territoir) met een kleine k en kolonie (persoon) met een hoofdletter K geschreven: „De Gouverneur-Generaal houdt „zijne residentie te Paramaribo, het staat denzelven echter vrij, „zoodanige reizen en toeren in de kolonie te maken, als hij tot „nut der Kolonie noodig zal oordeelen." Sterk is dit argument echter niet, waar wij elders kolonie als gebied eveneens met een kapitale K vinden aangeduid.

Spreken de artikelen 13 en 14 van ambtenaren „in eed en „dienst van het Rijk," artikel 38 draagt „de huishoudelijke en „plaatselijke belangen der Kolonie.... in één woord alles, „wat tot de plaatselijke Policie der Kolonie behoort" aan het Hof van Policie op, terwijl artikel 60 een deel der bevoegdheid van het Hof van Justitie aldus omschrijft: „Ook zal „hetzelve Hof Regt spreken in zaken van Strandvonderijen, „ook over prijzen en buiten, in welke het Gouvernement of de „Kolonie aanlegger of verweerder mogte zijn."

Nog wijs ik op den eed, in art. 110 voor den GouverneurGeneraal voorgeschreven, waarbij deze zweert „het welzijn „van het Rijk en de Volkplanting Suriname" met al zijn vermogen te zullen voorstaan en behartigen. Hieruit blijkt, dat Suriname een welvaartsdoel nastreeft, van dat van den Staat onderscheiden.

Van den Bosch maakte aan het afzonderlijk bestaan van Suriname een einde bij het regeeringsreglement van 1828 (G. B. 1828 nft. 3; zie blz. 171).

Komende tot de „Aanvulling en wijziging van het Reglement „op het Beleid der Regering.... in verband met de administratieve afscheiding der Kolonie" ') van 1845, zien wij dat § 2 van het le artikel, waar de eed van den Gouverneur aan de orde is, weer onderscheid maakt tusschen de rechten des

van' der Hodvkk van Oordt : Het Regeerings-reglement van Suriname, 1895. L>e vraag der rechtspersoonlijkheid wordt in dit proefschrift niet behandeld. Implicite vinden wij haar op blz. 70 aangeroerd.

•) Het was meer dan een administratieve afscheiding: zij riep de koloniën Suriname en Cura^ao in het leven terug.

Sluiten