Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de splitsing der uitgaven, die zijn kosten van rijksbestuur, „en uitgaven, die zijn huishoudelijke kosten." In § 7 der memorie lezen wij: „De uitgaven voor 's Rijks rekening blijkende, zullen op de Staatsbegrooting uitgetrokken en door „de rijksontvangsten gedekt worden. De anderen worden ge„bragt op de koloniale huishoudelijke begrooting en uit de „eigen middelen der kolonie bestreden. Autonomie ware een „ijdele klank zonder zeggen over eigen finantiën, en in den „regel zal dus de koloniale huishoudelijke begrooting door de „koloniale vertegenwoordiging worden vastgesteld, en de verhouding tot het opperbestuur alleen medebrengen, dat zij aan „'sKonings goedkeuring wordt onderworpen."

Nog lezen wij in de toelichting op artikel 151 *): „De „kolonie zal dus alleen verbonden kunnen worden, wanneer „èn hare eigen vertegenwoordiging èn 's Rijks wetgever er „toe medewerken. Voor beide een waarborg."

Het ontwerp voor Cura9ao 2) vertoonde veel overeenkomst met dat voor Suriname. De toelichtende memorie zegt dan ook: „De voordragt betrekkelijk Cura?ao is op dezelfde leest „als die voor Suriname geschoeid en stemt daarmede in verre„weg de meeste bepalingen letterlijk overeen Het hoofdverschil betreft de regeling der vertegenwoordiging."

In de zitting 1864/1865 werden de ontwerpen andermaal ingediend 3). In beide ontwerpen ontbrak de bepaling van artikel 18, tweede lid, houdende verbod schuldvorderingen ten laste van de kolonie te koopen. De' commissie van rapporteurs vroeg in haar eindverslag, waarom niet de bepaling van het 2d* lid van artikel 3 van het Reglement voor NederlandschIndië was overgenomen 4). De regeering antwoordde, door bij nota van wijziging deze bepaling alleen in het ontwerp

de Curagaosche eilanden, Cura^ao zelf uitgezonderd, „autonomie" hebben, laat zich zeer goed verdedigen (artikel 129 van het regeeringsreglement).' Nochtans missen deze eilanden eigen middelen, en daarmede rechtspersoonlijkheid. (Zie ook artikel 136 met betrekking tot de districts-, gemeenteen wijkbesturen).

') Bijlagen 1863/1864, blz. 1413.

») Bijlagen 1863/1864, CXIX, blz. 4.

') Bijlagen 1864/1865, n". VIII.

*) Bijlagen 1864/1865, Vin, blz. 399.

12

Sluiten