Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen en exploiteeren van een spoorweg van Paramaribo naar het Lawagebied en het verrichten eener exploratie in het Lawagebied. Naar luid van artikel 1 dier verordening wordt „voor rekening van de Kolonie een spoorweg aangelegd en „door haar geëxploiteerd van Paramaribo naar het Lawagebied." Artikel 4 zegt ons, dat de exploratie in dit gebied zal plaats hebben voor rekening der Kolonie. Bij artikel 6 wordt de Gouverneur gemachtigd voor rekening der Kolonie over te nemen rechten, aanspraken, activa, plannen, rapporten enz. der maatschappij Suriname. Ten slotte vond de vraag naar den nervus rerum haar beantwoording in het volgende artikel: „Ter uitvoering van het bepaalde in de voorgaande artikelen „wordt de Gouverneur gemachtigd om ten laste der Kolonie „van den Staat der Nederlanden de noodige gelden naar „gelang van de behoefte te leenen tot een bedrag van ten „hoogste acht millioen gulden."')

Nadere voorschriften aangaande de exploitatie der koloniale spoorwegen bracht de verordening van 25 November 1904 (G. B. 1905, n°. 10). Het eerste artikel zegt, dat onder Koloniale spoorwegen verstaan worden spoorwegen, welke door de Kolonie worden geëxploiteerd. Volgens artikel 4 is de „Kolonie „verantwoordelijk voor de schade door reizigers of tot vervoer „aangenomen goederen bij de uitoefening van den dienst gebeden,'' voor zoover de spoorwegen op den openbaren weg zijn aangelegd. Is dit laatste niet het geval, dan strekt de verantwoordelijkheid der kolonie zich uit tot de schade „door „personen of goederen bij de uitoefening van den dienst gebeden.' Het zesde artikel schrijft voor, dat de bepalingen van het Wetboek van Koophandel aangaande voerlieden en schippers ook gelden „ten aanzien van de Kolonie als ondernemer „van het spoorwegbedrijf."

Ook het besluit van 10 Februari 1905 (G. b. 1905, n°. 11) tot uitvoering van deze verordening bevat eenige bepalingen, die de aandacht verdienen. Het derde lid van artikel 88 houdt in, dat, wanneer verloren passagiersgoed teruggevonden wordt

') Men moet de zaak aldus construeeren, dat de Staat bij de wet aan het Rijk beveelt, aan Suriname de noodige gelden te leenen. Partijen zijn dus: Rijk [en kolonie. De leening geschiedt voor rekening van het Rijk. Uit de wet blijkt dit, ten onrechte, niet.

Sluiten