Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de tekorten te bezwaren, als van dat om het tot dekking noodige bedrag voor te schieten, „daar het zich niet laat aandien, dat zoodanig voorschot in de eerste tijden terugbetaald „zou kunnen worden." ')

Bij de beraadslaging over het eenig artikel van het ontwerp in de tweede kamer2) kwam de commissie van rapporteurs met een amendement voor den dag, strekkende om het woord „Bijdrage" te vervangen door „Voorschot"

De voorzitter der commissie, mr. ïE. Baron Mackay, wees er op, dat het zich niet liet aanzien, dat spoedig batige saldo's de bestaande tekorten zouden dekken, en dat dus hulp van het moederland plicht was. „De vraag is alleen maar hoe?" Met snijdende logica toont mr. Mackay dan verder aan, dat de kolonie, als zij zelf de begrooting definitief wil vaststellen en de wetgevende macht derhalve buitensluiten, voor de juistheid harer ramingen verantwoordelijk behoort te worden gesteld. „Zooals ik zeide, is het moederland in de eerste plaats „geroepen om te voorzien in den nood waarin de koloniale „geldmiddelen verkeeren, maar de commissie van rapporteurs „meent, dat daarvoor niet in aanmerking mag komen eene „bijdrage als bedoeld in artikel 104 van het koloniaal Regee„ringsreglement. Maar wel kan daarvoor aan de kolonie verstrekt worden een voorschot, een renteloos voorschot, een „voorschot waarvan natuurlijk a priori niet kan gezegd „worden wanneer het zal worden terugbetaald. Die terugbetaling hangt natuurlijk af van het oogenblik waarop er weder „batigo salda s in de koloniale kas zullen aanwezig zijn. Dit „kan wellicht lang duren, maar wanneer dit geval zich voordoet, dan moet uit die batige saldo's deze som, die nu uit „'s Rijks schatkist verstrekt wordt ten bate van de koloniale „geldmiddelen, in de allereerste plaats terugbetaald worden."

Minister Cremer nam het amendement niet over. Hij had daartegen bezwaren. „Het komt mij voor meer in den geest „van het Regeeringsreglement te zijn, wanneer van eene bijdrage en niet van een voorschot wordt gesproken, omdat het „Regeeringsreglement geen voorschot kent. Het denkbeeld van „een voorschot geven aan eene kolonie is iets nieuws, dat

') Bijlagen 1897/1898, n°. 175, 8 blz. 7.

') Handelingen 1897/1898, blz. 1066.

Sluiten