Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dat de Staat immer wegens den te geven waarborg zal wor„den aangesproken."

Aan dit ontwerp, dat met onbelangrijke wijzigingen de wet werd van 25 Maart 1826 (Staatsblad n°. 12),*) ligt de rechtspersoonlijkheid van Nederlandsch-Indië ten grondslag, óf het is, om met Van Hall te spreken, „nonsens." Men mag, — neen, — men moet voor die dagen aannemen een zekere onverschilligheid tegenover precisie van uitdrukking, een zwierige nonchalance in terminologische dingen; maar men mag zonder dwingende noodzakelijkheid niet aannemen, dat de toenmalige wetgever tegelijk de eenheid èn de scheiding van financiën aanhing, met andere woorden: dat hij van wat hij deed zich geen rekenschap gaf hoegenaamd. Deze wet is voor mij een klaar, een onomstootelijk bewijs, dat, althans in die lang vervlogen tijden, Nederlandsch-Indië rechtspersoonlijkheid had. Het is later niet anders geworden.

De Afdeelingen namen het woord „waarborg" of „garantie" ook in den eenig waren, den juridischen zin, en derhalve was ook haar uitgangspunt de rechtspersoonlijkheid van NederlandschIndië. Zoo vinden wij in de „Aanmerkingen der Afdeelingen „op het ontwerp van wet tot het doen eener leening ten be„hoeve van 's Rijks overzeesche bezittingen," 2) door de Première Section, in haar Séance du 21 Novembre 1825, bij de artikelen 4 en 5 het volgende opgemerkt: „La Section pense que les „dispositions de ces articles ne sont pas en harmonie avec les „principes du contract de cautionnement. Un cautionnement „ou garantie doit être positif ou pendant le temps pour le„quel la dette a été contractée, a moins de convention contraire, „entre la caution et la personne envers laquelle on se constitue „caution; et 1'on ne con^it pas comment on parviendrait a „négocier sur ce pied, et particulièrement avec la clause qu'en „1849 on examinera si, et jusqu' a quel point, 1'état de 1'em„prunt pourra donner lieu a diminuer ou a faire entièrement „cesser le payement annuel et a limiter en conséquence, et „dans la mème proportion, le terme pour la garantie." — De afdeeling nam het dus wel zeer ernstig met het begrip „waar-

') Niet afgekondigd in het Indisch Staatsblad. •) Bijlagen 1825/1826, blz. 348.

Sluiten