Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„met de beginselen van een borgtogt of waarborg, welke steeds „stellig en niet voorwaardelijk zijn moet, gelijk hier zou schij„nen het geval te wezen, daar men in 1849 overwegen zou, „of die waarborg nog zou voortduren ....

„Bij art. 4 is vastgesteld, dat de waarborg van den Staat „is tot uiterlijk dertig jaren. De geldschieters hebben dus gedurende dien tijd de zekerheid dat, zooal eens de jaarlijksche „som van f 1.400.000, tot aflossing en rentebetaling bestemd, „uit de Indische fondsen niet in haar geheel mogt gevonden „worden, zij gedurende dat tijdvak op den waarborg van het „Rijk rekenen kunnen .... De schuldeischer is dus altijd zeker. „Hij blijft de aanspraak behouden, welke hij op de bezittingen „en op den Staat ') heeft, tot zoo lang zijne schuldvordering „gekweten is."

De regeering vervolgt : „Bij de Iste, IVde en Vilde Afdee„ling is aangemerkt, dat het verkieslijk zijn zou om voor de „rigtige voldoening der hoofdsom en renten eene hypotheek „op de Indische bezittingen en domeinen van den Staat in „dezelve te vestigen, of wel sommige bijzondere fondsen „daartoe aan te wijzen. Het laatste middel heeft sommige „bedenkingen in, omdat de inkomsten uit onderscheiden bron„nen vloeijende, aan vele veranderingen onderhevig kunnen „zijn. Die inkomsten zijn niet zoozeer de opbrengsten van „geregelde belastingen; sommige hangen af van eene meer of „minder goede oogst, andere van den stand des handels, en „wat dies meer zij. Dan is er geene bedenking om het eerste .artikel aldus te lezen:

„„Ten behoeve van des Rijks overzeesche bezittingen zal „„eene som, niet te bovengaande /' 20,000,000 gevestigd op de „„territoriale en andere inkomsten en bezittingen van het „„Rijk in Oost-Indië, en onder den na te melden waarborg „„van den Staat, worden opgenomen.1"' En deze verandering „wordt mitsdien in het ontwerp daargesteld."

Deze verandering is geen verbetering. De uitdrukking „territoriale en andere inkomsten en bezittingen van het Rijk in „Oost-Indië" laat zich met „den na te melden waarborg van „den Staat" kwalijk rijmen. Wij kunnen, bij den overigens duidelijken tekst der wet, na al wat in de gewisselde stukken over

') Cursiveering van mij.

Sluiten