Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eene wijze te kunnen doen plaats hebben, welke .... de gedegenheid doet geboren worden, om.... aan U. E. M. wederom eene dadelijke en aanzienlijke verligting in de lasten „van Onze beminde onderdanen voor te slaan, met het voor„uitzigt, dat deze ontheffing zich, in het volgende en verdere „jaren, nog wijder zal kunnen uitstrekken."

De overweging luidde: „dat de gunstige toestand van onze „overzeesche bezittingen de gelegenheid oplevert, om de geldmiddelen van het Rijk op eene belangrijke wijze te gemoet te „komen en de bezwaren te verligten, welke op dezelve rusten, „ook ten gevolge van de opofferingen, vroeger ten behoeve „van de gedachte bezittingen gedaan."

Bij artikel 1 van het ontwerp werd die schuld „daargesteld," met de volgende bijvoeging: „De gezegde som van honderd ven veertig millioen gulden zal door de zorg van de Hooge „Regering op Java in de boeken en registers aldaar worden „ingeschreven als eene wettige schuld, met het vereischte „verband en hypotheek gevestigd op alle de territoriale en „andere bezittingen en inkomsten in Oost-Indië." — Van deze schuld zouden obligatiën worden uitgegeven, waarvan de rentebetaling, naar luid van het tweede lid van artikel 2, door het Rijk werd „gewaarborgd" 1).

Het derde artikel regelt de bestemming van de opbrengst der uitgifte. Indië, dat tot schuldenaar verklaard en met de rentebetaling belast werd, zou van die opbrengst niets zien: het had reeds „waarde genoten." Artikel 3 schrijft voor: „De „uitgifte der bij het vorig artikel vermelde obligatiën zal niet „anders kunnen plaats vinden, dan tot vermindering der Rijks„schulden; de wijze, waarop dit geschieden zal, zal nader door „de wet worden vastgesteld."

Bij een vierde artikel werd op Indië nog een schuld gelegd ten bedrage van een en vijftig milhoenen guldens ad maximum, waarvan de opbrengst strekken zou om aan het amortisatiesyndicaat terug te geven de krachtens de wetten van 1826, 1827 en 1828 geleende bedragen alsmede de door dat syndicaat aan het Rijk verleende voorschotten „tot verzekering van de „volle rentebetaling van de Nationale Schuld" tot een bedrag

') Cursiveering van mij.

Sluiten