Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te waarborgen. De eenheid van organen bederft alles. Men kan waarborgen zoeken, — maar zalmen ze vinden? Rech ts waarborgen tegenover de almacht des wetgevers ontbreken: een feitelijke waarborg ligt intusschen hierin, dat de wetgever niet zal ingrijpen in een regeling, waarop de praktijk haar zegel heeft gedrukt. De openbare meening vermag hier veel. —

Met het wet geworden ontwerp A was intusschen het beweldadigde Indië nog niet van het moederland af Immers er was tegelijk bij de kamer ingediend een ontwerp B '), „tot „voorziening in de volle rentebetaling van de Nationale schuld „over 1886."

Overwogen werd daarbij: „dat bij de begrooting over den „jare 1836, vastgesteld bij de wet van 22 December 1835 „(Staatsblad n°. 35), onder de rente der oude schuld niet „is begrepen eene som van acht millioenen vier honderd duirzend gulden voor het gedeelte, waarvan het Rijk eventueel „zal kunnen worden ontlast; dat echter het belang van „den Staat vordert, dat de volle rentebetaling verzekerd „blijve, en dat de middelen onzer overzeesche bezittingen daartoe, zoolang dit zal vereischt worden, dienstbaar worden „gemaakt."

Tot nu toe had, naar men weet, het alomtegenwoordige Amortisatie-Syndicaat voor deze rentebetaling gezorgd. Niet alleen dat nu door de operatie van wet A, artikel 4, bedoeld Syndicaat zijn vordering jegens het Rijk voldaan kreeg ten laste van Neder landsch-Indiè, maar ook voor de toekomst zou Indië door betaling van een deel der renten van de nationale schuld het crediet van het moederland helpen schragen, tot te langen leste de afrekening niet België haar beslag zou gekregen hebben.

Gaan wij even de bepalingen van het ontwerp, dat de wet van 24 April 1836 (Staatsblad n°. 12) 2) geworden is, na.

Het eerste artikel luidt: „Het niet op de begrooting van „staatsuitgaven, voor dit loopende jaar uitgetrokken bedrag van „het gedeelte der Nationale werkelijke twee en een half per„cents rentegevende schuld, waarvan het Rijk eventueel zal „kunnen worden ontlast, zal voor ieder der halfjarige rente-

') Bijlagen 1835/1836, n°. XII 6, blz. 468. ) In het Indisch Staatsblad niet afgekondigd.

Sluiten