Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Februari 1903. .. deed opmerken, is geene wetsbepaling aan „te wijzen, waarin de verhouding tusschen de financiën van „Nederland en van Indië duidelijk is uitgesproken.

„Het streven van den ondergeteekende is gericht op de opheffing van alle daaruit voortvloeiende onzekerheid, en dat „streven verdraagt zich even goed met de opvatting, dat reeds „nu uit de verschillende voorschriften het bestaan eener wettelijke scheiding mag worden afgeleid, als met de zienswijze „dat de tegenwoordige scheiding geen andere beteekenis „heeft dan die van eene zuiver administratieve afscheiding, „die de eenheid der financiën niet aantast.

„Het zal duidelijk zijn dat in de taak, die de ondergetee„kende zich aldus gesteld heeft, geene ruimte is voor de behan„deling van het vraagstuk der zoogenaamde eereschuld, noch „ook voor de overweging van de vraag of aanleiding bestaat „om de uitgaven wegens rente en aflossing van de thans ten „laste van Indië loopende leeningen voor rekening van Nederland te nemen. De ondergeteekende wenscht dan ook deze „beide aangelegenheden geheel los te maken van de, ten aan„zien van de financieele scheiding, door hem voor te dragen „voorziening."

Dergelijke voorziening, die men bij zulk een helder inzicht in de quaestie met vertrouwen kan afwachten, kan niet anders dan welkom zijn niet alleen aan de meesten, die jure constituto op den bodem van finantieele „eenheid" staan, maar ook aan de aanhangers van de tegengestelde leer, al beteekent zulk een regeling voor hen niet anders dan een authentieke interpretatie van den toestand naar geldend recht.

Ook in andere rechtsbronnen vinden wij voor onze leer veel, ten deele belangrijke steunpunten.

Reeds artikel 3 van het besluit van Commissarissen-Generaal over Nederlandsch-Indië van den 19den Augustus 1816, „waarbij wordt gearresteerd eene instructie voor de Algemeene „Rekenkamer" *) en waarbij den leden o. a. verboden werd „ordonnantiën of andere schuldvorderingen ten laste van den „lande te koopen, of voor hunne rekening te nemen", geeft

') Indisch Staatsblad 1816, ii°. 4.

Sluiten