Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder machtiging bij de wet, aangaande Rijks-schulden regelingen te treffen nopens haar aflossing?

2°. Hoe kan er bij die opvatting sprake van wezen, dat deze schulden als een last op die bezittingen rusten, in plaats van op alle Rijks-activa, die toch, behoudens de uitzonderingen in het belang van den publieken dienst, voor de Rijksschulden verbonden zijn te achten?

Deze vragen vinden vanzelf haar beantwoording, als men de rechtspersoonlijkheid van Nederlandsch-Indië aanvaardt, als men in dezen achterstand een schuld wil zien van Indië.

In een besluit van Baud, destijds Gouverneur-Generaal ad interim '), vinden wij het volgende overwogen: „dat de in„rigtingen, door Zijne Excellentie den Commissaris-Generaal „Van den Bosch.... tot stand gebragt, en bekend onder de „benaming van het Stelsel van Cultures, het drieledige doel „hebben, eerstelijk om deze bezittingen in staat te stellen, tot „het kwijten van dezelver geldelijke verpligtingen en schulden „aan het moederland enz."

Bij Publicatie van den llden April van den GouverneurGeneraal ad interim in Rade2) werd bepaald, dat bij de Javasche bank een grootboek zou worden aangelegd „tot inschrijving van den Nederlandsch-Indischen Achterstand, daar„gesteld bij Koninklijk Besluit van den 4<ten November 1820".

Voorts schreef een resolutie van 3 Maart 1835 3) voor, „dat „de borgtogten van de comptabele ambtenaren, voor zoover „ze bestaan uit certificaten van den Nederlandsch-Indischen „achterstand en Solosche obligatiën, moeten zijn ingeschreven „bij het Grootboek der gevestigde Koloniale schuld."

Een resolutie van 11 Juli 18364) verklaarde de bepalingen betrekkelijk het Grootboek tot inschrijving van publieke schulden toepasselijk op de obligatiën, voortvloeiende uit de Gouvernements-geldleening, gearresteerd bij de resolutie van den 30sten November 1835.

In het besluit van den Gouverneur-Generaal van 17 Juli

') Indisch Staatsblad 1834, n°. 22. *) Indisch Staatsblad 1834, n°. 25. ') Indisch Staatsblad 1835, n°. 12. 4) Indisch Staatsblad 1836, n". 36.

Sluiten