Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27 accentueert het in het oog vallende onderscheid tusschen rijks- en koloniale schuld door het volgende voor te schrijven: „Het gezamenlijk bedrag, volgens § h van art. 14, „belegd in Nederlandsche Staatsschuld, schuldbrieven van „Nederlandsch-Indië en hypotheken, overschrijdt nimmer een „vierde van het gestorte kapitaal der bank."

Het trekt de aandacht, dat de bepaling nopens de administratie van het Grootboek der koloniale schulden in deze editie van het octrooi ontbreekt. Daarentegen zijn de artikelen 14h en 27 nieuw. —

De ordonnantie met koninklijke machtiging en nadere koninklijke goedkeuring, van 17 Januari 18644) „tot vaststelling van bepalingen regelende de onteigening ten algemeenen „nutte in Nederlandsch-Indië. ..." schrijft in haar eerste „artikel voor: „Onteigening ten algemeenen nutte kan plaats „hebben in het publiek belang van den Staat, van een gewest, „van eene afdeeling, van een regentschap, van een district of „van eene gemeente." 2)

Ik zou deze ordonnantie niet vermelden — immers het woord „Staat", al kan dit geen argument tegen mijn theorie leveren, is toch niet bij machte haar meerderen steun te verleenen — wanneer niet het vierde lid van artikel 42 duidelijk de rechtspersoonlijkheid van Indië aanvaardde en dus voor „Staat" een interpretatieve beteekenis had door te bepalen: „Bij onteigening van fidei commissaire goederen is de bezwaarde erfgenaam verplicht de schadeloosstelling te beleggen door den „aankoop van inschrijvingen op het grootboek der werkelijke „schuld van het Koninkrijk der Nederlanden, van schuldbrieven vten laste van Nederlandsch-Indië" 3) enz.—

Bij koninklijk besluit van 10 Februari 1866, afgekondigd 6 Juni 1866 4), werd vastgesteld een wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië en wel voor de Europeanen. Dit

') Indisch Staatsblad 1864, n°. 6 j°. n". 185.

*) Ten onrechte worden tier gewest, afdeeling, regentschap en district, die alle rechtspersoonlijkheid missen, opgesomd. Na de decentralisatie wet behooren de gedecentraliseerde gewesten en gedeelten van gewesten in dit artikel te worden vermeld.

8) Cursiveering van mij.

4) Indiich Staatsblad 1866, n°. 55

Sluiten