Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijker is de ordonnantie van 6 Maart 1870, ') waarbij het octrooi van de Javasche bank voor 10 jaren werd verlengd en waarvan artikel 35, 4de lid, betreffende het reservefonds voorschreef, dat dit moest worden belegd hetzij in hypotheken, hetzij in schuldbrieven van Nederland en Nederlandsch-Indië

Men had vergeten in dit octrooi over te nemen de bepaling van artikel 14,h van dat van 1859 (boven blz. '270). De ordonnantie van 20 November 1871 2) diende tot herstel van het verzuimde. Wij lezen daar: „Aan artikel 8 van het oktrooi „en reglement wordt toegevoegd deze bepaling:

(„De operatiën der bank bestaan) ... VII. in het beleggen van „een deel van het kapitaal in Nederlandsche Staatsschuld, „schuldbrieven ten laste van Nederlandsch-Indië of eerste „hypotheken op onroerende goederen in Nederlandsch-Indië „gelegen." —

De ordonnantie van 6 Mei 1872 3) stelt vast het wetboek van strafrecht voor de inlanders in Nederlandsch-Indië. De besproken bepalingen van het wetboek voor de Europeanen keeren hier weder. Ik kan volstaan met daarheen te verwijzen. — Geschiedde tot nu toe het verlengen van het octrooi bij ordonnantie, in 1880 had de verlenging plaats bij koninklijk besluit.4) Ook hier vinden wij weer de bepaling, dat de operatiën der bank o. a. bestaan in het beleggen van een deel van het kapitaal in Nederlandsche staatsschuld, in schuldbrieven ten laste van Nederlandsch-Indië enz. (artikel 8, VIII) en wordt in artikel 13, tweede lid voorgeschreven, dat „de gelden van „het reservefonds belegd worden in schuldbrieven van „Nederland of van Nederlandsch-Indië

Dit octrooi werd andermaal verlengd bij koninklijk besluit van 6 Januari 1891 5), dezen keer voor den tijd van vijftien jaren. Ook nu weer lezen wij in artikel 7 aangaande de operatiën der bank, dat deze bestaan in het disconteeren van binnen vier maanden aflosbare schuldbrieven of rentebewijzen van Nederlandsch-Indisehe, Nederlandsche of vreemde schuld (I) alsmede in het beleggen van het maatschappelijk kapitaal

*) Indisch Staatsblad 1871, n°. 34.

') Indisch Staatsblad 1871, n°. 183.

") Indisch Staatsblad 1872, n°. 85.

4) Indisch Staatsblad 1880, n°. 220.

') Indisch Staatsblad 1891, n°. 49.

Sluiten