Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„sommen bij de Tndische geldkamer gestort, nadat het eiland „Java reeds onder de heerschappij van den Franschen Keizer „was overgegaan." In hoeverre nu de Fransehe regeering kon worden aangesproken, was een tweede vraag. De Staat der Nederlanden had met de schuld niets te maken.

Het is zoo klaar als de dag, dat dit geheele onderscheid, waarop de exceptieve verdediging berust, dat de tegenstelling: " at der Nederlanden — Regering van Neêrlands-Indië" alleen dó,n zin heeft, wanneer met dit laatste Nederlandschndië ah rechtspersoon is bedoeld. De regeering is orgaan, niet partij. Het was de vraag, wie partij bij deze leening geweest was. De Staat der Nederlanden, aldus mr. van Riemsdijk in geen geval. Ergo

De Hooge Raad verklaarde de eischers niet-ontvankelijk in hun vordering op de volgende overwegingen: „dat... in facto „vaststaat dat, in de daad de verbindtenis, uit welke geageerd „wordt, niet is gesloten door den Staat der Nederlanden; — „wat het regt betreft:

„dat het tusschen partijen is erkend, dat in den regel de „nakoming der verbindtenissen in de overzeesche bezittingen „van den Staat, met de regering aldaar aangegaan, moet wor„den gevorderd van die regering en dat deswege regulariter „geene actie tegen den Staat, aan welken die bezittingen be„hooren, kan worden ingesteld, noch deze regtstreeks aansprakelijk kan zijn voor de schulden, door en ten laste der kolo„niale regering gecontracteerd;

„dat zulks, onafhankelijk van die erkentenis, daardoor wordt „bevestigd, dat de overzeesche bezittingen of volksplantingen „in andere werelddeelen van den Staat der Nederlanden bij „art. 1 der Grondwet niet zijn opgenomen als integrerende „deelen van het Rijk of van den Staat der Nederlanden, maar „dat zij vervolgens, artikel 59, als bezittingen van het Rijk „zijn gesteld onder het opperbestuur van den Koning alleen, „terwijl bij artikel 62 uitdrukkelijk bij onderscheiding wordt „gesproken van den Staat en van deszelfs bezittingen in andere „werelddeelen, zoodat de Staat en deszelfs koloniën niet zijn „synoniem en alzoo ook evenmin de overeenkomten en schuld„verbintenissen in de kolonie door de koloniale regering aan„gegaan, als synoniem met Staatsverbintenissen te beschouwen „zijn, te dien effecte, dat de Staat zoude zijn in obligo gesteld

Sluiten