Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„privaatrechtelijke bevoegdheden. Als rechtssubject erkend „door artikel 1 R.R.; in de comptabiliteitswet passim; in „artikel 98 R.R., in artikels 519, 520, 521, 523, 1129 B.W.; „in artikel 6 van het reglement op de rechtsvordering, wordt „het bestuurd door den gouverneur-generaal die den rechtspersoon iure privato 1) vertegenwoordigt en diens vermogen „beheert Ik heb ietwat uitvoeriger die vraag der rechtspersoonlijkheid behandeld omdat het bestaan er van in een door „de indische regeering gevoerd proces door de tegenpartij werd „betwist, door den raad van justitie te Semarang werd aangekomen op gronden echter, die ik niet gaarne tot de mijne „zou maken en die in zijn vonnis. . .. aan artikel 1 van het „regeeringsreglement eene nogal zonderlinge uitlegging geeft „en besliste dat Nederlandsch-Indië niet is een publiekrechtelijk „zedelijk lichaam maar wel een privaatrechtelijk; eene curieuse „beslissing en die getuigt van eene heillooze maar vaak voorkomende verwarring van publiek en privaat-recht " Tot zoover deze op het gebied van het Indisch staatsrecht gezaghebbende schrijver.

De argumenten zijn niet vele, althans wanneer men, als ik, aan den term „den Lande" weinig bewijskracht toekent. Ik geef toe, dat het wel eenigen indruk moet maken, wanneer men dezen term in het Indisch burgerlijk wetboek en elders zoo hardnekkig telkens tegenkomt en in de overeenkomstige bepalingen van de Rijkswetgeving even constant van „Staat" of „Rijk" ziet gewag gemaakt. Daar zit wel iets in. Als men precies hetzelfde hier en ginds wilde zeggen, waarom dan deze verschillende wijze van uitdrukking? Maar bij de bekende slordigheid, aan de taal onzer wettelijke voorschriften eigen, is dit alles toch niet klemmend, kan het onze vraag zelfs niet één schrede nader tot haar oplossing brengen (zie boven blz. 254).

En artikel 1 van het regeeringsreglement? Ik zie niet in, dat dit iets met de quaestie heeft te maken. Of er nu staat „gebied van Nederlandsch-Indië" of „ Nederlandsch-Indisch gebied'' zal toch wel hetzelfde beduiden Hangen aan deze uitdrukking zou letterknechterij wezen, waartoe ik mr. Maegadant niet in staat acht Er staat dan, dat de Gouverneur-Generaal over zeker gebied in Azië de regeering uitoefent „in naam des Konings".

') Ju re publico toch wel uiet minder!

Sluiten